Malowanie pasów na drodze – kto jest odpowiedzialny za projekt organizacji ruchu?

Prowadzenie robót w danym pasie drogowym w Warszawie uwarunkowane jest przede wszystkim opracowaniem takiego dokumentu jak projekt organizacji ruchu Warszawa. Dokument ten będzie określał zakres ograniczenia ruchu w danym odcinku, a także sposób, w jaki przeprowadzane będzie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót.

Zakres ograniczenia ruchu w danej części Warszawy powinien bowiem wynikać ze złożonego do akceptacji przez zarządcę dróg, projektu technicznego. Musi być także określony przez technologię i organizację prowadzenia planowanych prac drogowych.

Projekt organizacji ruchu (Warszawa) powinien być zatwierdzony w trybie określonym przepisami o zarządzaniu ruchem na publicznych drogach. Jeśli jednak jednostka, która prowadzi dane roboty zastosuje typowy projekt zawarty w instrukcji – nie musi tego robić. Jednak o takiej możliwości decyduje organ właściwy do zarządzania ruchem.

Projekt organizacji ruchu (Warszawa) musi zawierać takie informacje, jak: opis techniczny drogi i warunków ruchu, plan orientacyjny z zaznaczonymi drogami będącymi przedmiotem projektu (najlepiej w skali 1:25000), plan orientacyjny z zaznaczonymi istniejącej i planowanej organizacji ruchu (najlepiej w skali 1:500 lub 1:1000).

Obowiązkiem podmiotu zajmującego dany pas drogowy jest także odpowiednie jego oznakowanie i jednoczesne zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych na tym odcinku. Jeśli zajęcie danego pasa spowoduje zmiany w organizacji ruchu wymagać będzie wykonania projektu oznakowania tymczasowego i uzgodnienia go z zarządcą drogi. Często wymagane jest także opiniowanie go przez policję.

Do oznakowania miejsca robót najczęściej używa się odblaskowych znaków drogowych, które informują o wprowadzeniu zmian w ruchu pojazdów i pieszych. Do tego stosowane są także tak zwane bariery wygradzające. Informacje o tym, jakie zostaną zastosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także o tym, gdzie zostaną umieszczone, powinny znaleźć się w projekcie.

Możesz również polubić…